up למעלה

קיימות

אוכלוסיית העולם הגדלה זקוקה לביטחון תזונתי, חקלאות החלב מחויב לדאוג להספקה סדירה של חלב בטוח, איכותי ומקיים.

לענף החלב בעולם תרומה גדולה שמעבר לאספקה של מזון טרי ומזין, הוא מספק תעסוקה למיליוני אנשים ברחבי העולם בעיקר באזורי ספר מרוחקים ולאוכלוסייה כפריית ללא משאבי קרקע ולנשים תעסוקה ואפשרות לספק לילדיהם הזנה מיטבית ועשירה ברכיבי תזונה.

במדינות מתפתחות, ענף החלב מאפשר להניע את הכלכלה המקומית. מספק לחקלאים חיים ברווחה ומוציא אותם ממעגל העוני. כל אלה מאפשרים לילדים לרכוש השכלה, בריאות למשפחה משפר את המצב הכלכלי של המשפחה והקהילה

ענף החלב מחויב לקיימות, התייעלות וצמצום הפגיעה הסביבתית, רפתנים ונוקדים שומרים ומטפחים של האדמה והקרקע -כי זה אחד הנכסים המוערכים ביותר של משק חקלאי

קיימות ושמירה על המשאבים הטבעיים מאפשר לחקלאים לא רק לשפר את הייצור הוא גם מבטיח שמירה על הקרקע עבור הדורות הבאים.

ענף החלב בתהליך מתמשך של חיפוש אחר דרכים לשפר את הקיימות: שיפור של היעילות האנרגטית, צמצום פליטה של גזי חממה, צמצום השימוש במים, חיסכון באנרגיה, צמצום עלויות הייצור. על ידי שימוש בפסולת מתעשיית המזון וזבל כחומר מדשן יעיל ביחד עם יעילות תזונתית, רפתנים מבטיחים תנובה מרבית יחד עם צמצום ההשפעה על הסביבה.

כיום רפתנים משתמשים בזבל לא רק כחומר מדשן אלה גם לייצור ביו גז לייצור אנרגיה נקייה.

ענף החלב משקיע משאבים רבים בתוכניות המשפרים את הידע והכישורים. טכנולוגיות ברות קיימא

נכנסות לרפתות וחלקן מספקות הזדמנויות תעסוקה נוספות לצעירים