up למעלה

רפת ירוקה: כך מסייע משק החלב הלאומי למאמץ הקיימות הסביבתית

'רפת ירוקה' הוא כינוי לכלל הצעדים הנעשים במשק החלב לחיזוק הקיימות (Sustainability). מונח זה מתייחס לכל רפת הכוללת במדיניותה את נושא איכות הסביבה ועוסקת כחלק משגרת היום יום ברווחת עדרי הבקר, פינוי שפכים, מיחזור מים, טיפול בחומרי הדברה ובתרופות, ושמירה על סביבה מטופחת. 

מאז השלמת הרפורמה במשק החלב, בשנת 2008, מקפידים הרפתנים על הנחיות המשרד להגנת הסביבה ופועלים להמשך ההתייעלות ברפתות. כפועל יוצא ממשיכים רפתנים רבים לחפש דרכים יצירתיות להטמעת ערכי הרפת הירוקה. כך, למשל, לאור המחסור החמור במי שתייה שנוצר בישראל נבחנות דרכים לניצול המים הנמצאים בשימוש ברפת, וכן לניצול מי הגשמים לשימוש חוזר ברפת ובסביבתה. שיח נרחב בנושא מתקיים בפרסומי הרפתנים.

ביטוי נוסף של הטמעת הערכים הירוקים וההתייעלות הכלכלית הוא התקנת מתקנים סולאריים על גגות רפתות רבות בישראל להפקת אנרגיה מקרני השמש. רפתות בעולם משקיעות בקיימות וביעילות הייצור, וכך עושה גם הרפת הישראלית. עבודה שוטפת אשר שמה דגש על קיימות ושמירה על המשאבים הטבעיים מאפשרים לרפתנים להתפתח ולשמור על הקרקע לטובת הדורות הבאים.

 

בענף החלב מוצאים כל הזמן דרכים חדשות לשיפור הקיימות על ידי חיסכון באנרגיה מצד אחד, ומצד שני ייצור אנרגיה. כחלק מכך פועלים לצמצום פליטת גזי חממה, הקטנת הצריכה של מים וצמצום הוצאות הייצור. את אלו עושים על ידי שימוש בפסולת מתעשיית המזון, שימוש בזבל כדשן, יעילות בהזנת בעלי החיים. הרפתנים מבטיחים ומשפרים את התנובה ובו בזמן מצמצמים את ההשפעה על הסביבה.

 

הרפתנים משתמשים בזבל לא רק לדישון אלא גם לייצור אנרגיה נקייה. אנרגיה זו מועילה במיוחד באזורים כפריים מרוחקים ללא מקורות אנרגיה. השפעה חיובית נוספת היא באזורים בהם נכרתו יערות ורמת הזיהום מחימום ובישול הורסים את הסביבה. ענף החלב העולמי משקיע בתוכניות לקידום הידע והכישורים בנושאי קיימות. טכנולוגיות חדשות מועברות לחקלאים רבים ושיפורים אלה מאפשרים הזדמנויות תעסוקתיות חדשות לצעירים ולנשים.

 

תרומת הרפת לשמירה על הקיימות:

 

  • משאב למזון יעיל – הרפת העולמית הופכת 2.5 מיליארד טון של חומר יבש לחלבון איכותי

  • דאגה לקרקע ולבעלי חיים – רפתנים מטפלים ב-363 מיליון פרות וב20% מהאדמה החקלאית

  • אספקה של מזון עשיר תזונתית – גודל עדר ממוצע בעולם הינו 2 פרות אשר מניבות כ-11 ליטר חלב ליום לחווה.

  • מקור לאנרגיה ממוחזרת – חצי ק"ג של זבל מהרפת יכול לייצר כ-28 ליטר ביוגז

  • הפרות אוכלות גידולים שהאדם אינו יכול לאכול ובכך יש ניצול של חומרי לוואי מתעשיות הזמון והחקלאות.

  • שימוש בזבל הרפתות כדשן אורגני וגם כחומר גלם ליצירת אנרגיה

  • שימוש נרחב במים מושבים לגידול מספוא תרומה לאיכות האוויר ושמירה על שטחים ירוקים ושמירה על קרקעות המדינה

  • ניצול שטחי הרפת להפקת אנרגיה על ידי מערכות סולריות