up למעלה

תנובת חלב לפרה – רב שנתי

נתוני 90% מהפרות נאספים ב"ספר העדר". לגבי כל פרה נרשמים פעם בחודש נתוני התנובה, הרכב החלב, איכותו ואירועים (המלטות, ייבוש וכו). ספר העדר הישראלי נחשב בין הטובים בעולם בהיותו מרכז מידע שמקיף את כל הפעילות הקשורה לפרה, לעדר ולמערכת הארצית. תנובת הפרה בישראל עולה באופן עקבי לאורך השנים וזאת בזכות הטיפוח, הממשק והטיפול הפרטני בפרות.

גרף – תנובה שנתית ממוצעת לפרה בביקורת חלב בעדר הישראלי (ק"ג) (מקור ה.מ.ב.)