up למעלה

ייצור חלב בקר ברפתות בישראל – רב שנתי

ייצור החלב בישראל עמד בשנת 2017 על 1.5 מיליארד ליטר, חלב זה יוצר בכ-760 רפתות עם כ- 125,860 פרות. התנובה הממוצעת לפרה בשנה זו עמדה על 12,025 ליטר .

משנת 2000 גדל ייצור החלב לשנה בכ-385 מיליון ליטר לשנה סה"כ שינוי של כ- 34%. בשנה זו היו בארץ 1,321 רפתות והתנובה לפרה עמדה על 10,715

(בעשור האחרון ייצור החלב גדל בכ – 240 מיליון ליטר בשנה)

יצור חלב ברפתות רב שנתי: