up למעלה

פעילות שחלתית בפרות חלב לאחר המלטה

רות בראב-טל, חן בן-יעקב, משה קאים, אמיר בור – מינהל המחקר החקלאי, המכון לחקר בעלי חיים 
מקובל כי שיעור ההתעברות של פרות חלב אחרי ההזרעה הראשונה נמוך. פעילות שחלתית שאינה תקינה יכולה להוות אחד הגורמים החשובים המשפיעים על ירידה בהתעברות של פרות חלב.

מטרת העבודה

(א) לאפין פעילות שחלתית בפרות חלב אחרי המלטה,
(ב) לבחון האם יש קשר בין מספר מחזורים עד הזרעה ראשונה והתעברות.

שיטות

הניסוי נערך ברפת של מכון וולקני בבית דגן. במחקר השתתפו 58 פרות גבוהות תנובה. לכל פרה נרשם מצב גופני, דלקות רחם או אחרות, מועדי הזרעה ותאריך ההתעברות. ארבע פרות סבלו מדלקת רחם מתמשכת מתוכם 2 לא התעברו לאחר מספר הזרעות ו- 2 התעברו לאחר מעל 150 ימי ריק. נערך מעקב אחר פעילות שחלתית פעמיים בשבוע, בעזרת מכשיר אולטראסאונד, מיום 17-14 ועד יום 70-65 (מועד הזרעה ראשונה) לאחר המלטה. נרשמו מספר וקוטר הזקיקים שגודלם מעל 6 מ"מ, וכן נוכחות של גופים צהובים. דגימות דם נלקחו לפני כל בדיקת אולטראסאונד, ורמות הפרוגסטרון בהן נקבעו בעזרת kit Count-a-Coat (USA ,DPC).

תוצאות ודיון

מתוך 58 הפרות, 52 היו מחזוריות, ועד מועד ההזרעה הראשונה היו להן בין 1 ל 4 מחזורים. למספר פרות גדול ביותר (21/58, טבלה) היו שני מחזורים. שש מתוך כל הפרות (כ- 10%) היו לא מחזוריות. בפרות אלו הייתה התפתחות זקיקים תקינה עד לשלב של זקיק דומיננטי אך הוא לא בייץ. חוסר ביוץ בשחלות אלו נצפה ע"י אולטראסואונד ואושר מאוחר יותר ע"י בדיקת רמות פרוגסטרון בפלסמה. תשע מתוך 32 פרות שעברו מחזור 1 או 2, פיתחו זקיקים שורדים או ציסטות שחלתיות, לעומת פרות עם 3 או 4 מחזורים אשר בהן לא נצפו ציסטות כלל. בפרות אשר התעברו הביוץ הראשון התרחש יותר מוקדם, כ- 3 שבועות אחרי ההמלטה (1.3 ± 24.0 יום) בהשוואה לפרות אשר לא התעברו, בהן הביוץ הראשון היה שבוע מאוחר יותר (2.4 ± 31.5, 0.01>P). יותר פרות שעברו שלושה מחזורים התעברו בהשוואה לאלו עם מחזור אחד (82% לעומת 40%).
ימי ריק של פרות עם שלושה או יותר מחזורים עד ההזרעה הראשונה היו 5.0 ± 84.2 לעומת 9.6 ± 116.1 של הפרות עם 2-1 מחזורים. אחוז גבוה של זקיקים ציסטיים או שורדים נצפו בשחלות של פרות עם מחזור אחד (6/11). בפרות עם שלושה או ארבע מחזורים לא התפתחו זקיקים ציסטיים כלל.
רמות מקסימליות של פרוגסטרון בפלסמה בפזה לוטאלית היו 0.21 ± 4.25, ללא קשר למספר המחזורים.

פעילות שחלתית בפרות לאחר המלטה ואחוז התעברות.
מספר מחזורים מספר פרות (%) מספר הפרות עם ∗ציסטות מועד ביוץ ראשון ימים לאחר המלטה (sem ± mean) מספר פרות הרות אחרי הזרעה ראשונה מספר פרות הרות אחרי כל ההזרעות (%)
0 (10.3) 6 2 0/6 0/6
1 (19.0) 11 6 37.80 ± 3.45a 0/11 (40) 4/10
2 (36.2) 21 3 27.12 ± 1.63b 4/20 (60) 12/20
3 (22.4) 13 0 19.83 ± 1.04c 3/11 (82) 9/11
4 (12.0) 7 0 25.00 ± 2.90b 4/5 (80) 4/5
∗ כולל זקיקים שורדים.

ממוצעים בעלי אות שונה נבדלים באופן מובהק כאשר 0.05>P

התוצאות שלנו מצביעות על כך שלמועד הביוץ הראשון ומספר המחזורים עד ההזרעה הראשונה ישנה השפעה על התעברות הפרה. פרות אשר בייצו שלושה שבועות אחרי ההמלטה, והיו להן שלושה או יותר מחזורים, הסיכוי שלהן להתעבר יותר גבוהה מאלו שבייצו מאוחר יותר והיה להן רק מחזור אחד עד ההזרעה הראשונה. פרות לא מחזוריות או עם מחזור אחד מפתחות ציסטות שחלתיות, עובדה זו מורידה את סיכויי התעברותן.