up למעלה

ייצור שקיות חלב

ייצור שקיות חלב

1.הכנסת חומר גלם למכונה.

2.חימום.

3.ייצור יריעה.

4.החדרת אוויר חם ליריעה לקבלת שרוול.

5.הדפסה.

6.חיתוך והלחמה לקבלת שקית.

7.העברה למחלבה.

8.מילוי תוצרת חלב במפעל חלב ואטימה.

9.עריכת בדיקת איכות.