up למעלה

ייצור יוגורט

ייצור יוגורט

1. מכלית החלב מגיעה למחלבה.

2. דוגמית חלב מועברת למעבדה לבדיקת איכות.

3. מאחסנים את החלב במאגרי חלב.

4. החלב מוזרם בצינורות אל מכונת הפסטור.

5. ממכונת הפסטור מוזרם החלב למכונת ההימגון.

6. מוסיפים לחלב חומר מקריש, המקריש את החלב.

7. יוצקים את היוגורט לגביעים ואוטמים אותם.

8. עושים בדיקות איכות.

9. מעבירים את היוגורט לקירור.