up למעלה

ייצור יוגורט בטעמים שונים במחלבה

ייצור יוגורט בטעמים שונים במחלבה

1. מכלית החלב מגיעה למחלבה.

2. דוגמית חלב מועברת למעבדה לבדיקת איכות.

3. מאחסנים את החלב במאגרי חלב.

4. החלב מוזרם בצינורות אל מכונת הפסטור.

5. ממכונת הפסטור מוזרם החלב למכונת ההימגון.

6. מוסיפים לחלב חומר מקריש המקריש את החלב.

7. מוסיפים לחלב הקרוש חומרי טעם.

8. יוצקים את היוגורט בגביעים.

9. עושים בדיקות איכות.

10. מעבירים את היוגורט לקירור.