up למעלה

ייצור חלב עמיד במחלבה

ייצור חלב עמיד במחלבה

1. מכלית החלב מגיעה למחלבה.

2. דוגמית החלב מועברת למעבדה לבדיקת איכות.

3. מאחסנים את החלב במאגרי חלב.

4. החלב מוזרם למכונת עיקור.

5. מוזגים את החלב למכלי קרטון.

6. עורכים בדיקות איכות.

7. מעבירים לאיחסון.