up למעלה

ייצור חלב מפוסטר

ייצור חלב מפוסטר

1. מכלית החלב מגיעה למחלבה.

2. דוגמית חלב מועברת למעבדה לבדיקת איכות.

3. מאחסנים את החלב במאגרי חלב.

4. החלב מוזרם בצינורות אל מכונת פסטור.

5. ממכונת הפסטור מוזרם החלב למכונת הימגון.

6. מוזגים את החלב למכלי קרטון, לשקיות פלסטיק או לבקבוקי פלסטיק ואוטמים אותם.

7. עושים בדיקות איכות.

8. מעבירים את אריזות החלב לקירור.