up למעלה

האמנה לרווחת בעלי החיים

אמנה לרווחת בעלי החיים

 

• דאגה לרווחת בעלי החיים מהווה את הבסיס לכלל פעילות היצור במשק החי.

 

• המבנים ברפת /בדיר יהיו שלמים, מאווררים, מקורים בגג ובעלי תשתית ניקוז יעילה. לא יהיו בהם מפגעי בנייה ומפגעים אחרים העלולים לגרום לנזק או פגיעה בבעלי החיים.

 

• שטח המחיה המומלץ לבעלי החיים יעמוד בדרישות השירותים הוטרינרים ובכל מקרה תמנע צפיפות וישמר נקיון ויובש המרבץ בכל יחידות המשק.

 

• יש למנוע היוצרות גורמי עקה כמו: מחסור במזון, מים, עומס חום, צפיפות ומחלות ולנהוג בהתאם להנחיות הרפואיות והממשקיות של הגורמים המקצועים.

 

• חייב להתקיים קשר חוזי קבוע עם רופא מטפל על בסיס ביקורים מתוכננים מראש וביקורים דחופים, בכל יחידות משק החי.

 

• באחריות המגדל לתאם את מועדי חיסוני הרשות והחובה במשקו ולוודא את ביצועם בפועל.

 

• בע"ח חולים יופרדו מהבריאים.לאחר הפרדתם הם יקבלו תנאי מחיה משופרים וטיפולים רפואיים נאותים עד החלמתם המלאה.

 

• לא תתבצע כל פעולה הדורשת התערבות כירורגית ללא מעורבותו הפעילה של הרופא המטפל.

 

• כל מקרה של תחלואה יוצאת דופן חייב בדיווח מידי לגורמים הרפואיים האחראים.

 

• צוות העובדים הוא בעל הכשרה מקצועית מתאימה הכוללת הנחיות ברורות  לעבודה עם בעלי חיים במטרה למנוע מהם כל כאב , עקה או סבל מיותרים.

 

רווחת בעלי החיים היא הרווח שלנו

 

Accessibility
סגור