up למעלה

ממשק רבייה מבוקר בשלוחת העגלות בעדר הבקר לחלב

משה קאים, ישעיהו פולמן – המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי
דניאל ורנר – שה"מ, המחלקה לבקר
יואל וזרון – שיאון
ממשק הרבייה המקובל בשלוחת העגלות, מבוסס על גילוי ייחומים והזרעה מדי יום במשך רוב ימות השנה. אצל העגלות חלק ניכר של הייחומים נמשך בין 6 ל-12 שעות בלבד. לכן יש צורך במשטר תצפיות המבוסס על מספר תצפיות ביממה ואו במערכת פדומטרית, על מנת לזהות את מרבית העגלות שבייחום. היות ושלוחת העגלות אינה מצויה בד"כ "במרכז הפעילות" של הרפת, יש להניח שמספר לא מבוטל של עגלות, אינו מתגלה בייחום ולכן אינן מוזרעות במועד.

מטרת עבודה זו, היתה לבחון את האפשרות לקיים ממשק רבייה שונה, המבוסס על סנכרון ייחומים, במגמה להביא לזיהוי מרבי של עגלות בייחום ולהזרעת עגלות קרוב ככל האפשר למועד האופטימלי, תוך כדי צמצום הפעילויות בממשק הרבייה הקיים. העבודה נערכה במשק נען במשך שנה וחצי. עגלות בנות 13 חודש ויותר שובצו מידי 3 שבועות, לקבוצה אחת (מקבץ). בכל מקבץ הוקצו העגלות לפי תאריך הלידה לשתי קבוצות:

א. קבוצת ביקורת- העגלות הוזרעו במועד הקרוב ביותר לאחר שזוהו בייחום הספונטני (ממשק רבייה מקובל). בכל מקבץ, העגלות הוזרעו החל ממועד הזריקה הראשונה של פרוסטגלנדין בקבוצת הטיפול; כ- 14 ימים לפני מועד ההזרעה בקבוצת הטיפול.

ב. קבוצת טיפול- העגלות טופלו ע"י שתי זריקות של פרוסטגלנדין (אסטרומט- 1.5 סמ"ק לעגלה), במרחק של 12 ימים (ממשק רבייה מבוקר). הזריקה השניה ניתנה ביום הראשון של השבוע. במשך כל הימים של אותו השבוע ("שבוע תצפיות והזרעות"). נערכו תצפיות לזיהוי ייחומים והעגלות שבייחום הוזרעו במועד הקרוב ביותר.

היות וממשק הרבייה המבוקר, מבוסס על טיפול חוזר מידי 3 שבועות, של מקבצי עגלות נוספים, מאפשרת שיגרה זו לזהות בייחום, גם את העגלות שלא התעברו מהזרעה קודמת והחוזרות להתייחם. עגלות שחזרו להתייחם מחוץ "לשבוע תצפיות והזרעות" הוזרעו גם הן. תצפיות לזיהוי ייחומים נערכו 3 פעמים במשך היום.

גיל העגלות במועד ההזרעה הראשונה היה דומה בשתי הקבוצות (421 ימים). מרווח הימים בין מועד קבלת ההחלטה להזריע את העגלות לראשונה לבין מועד ההזרעה היה קצר ב- 4 ימים בקבוצת הטיפול. גם ממוצע ימי סרק היה קטן ב- 7 ימים בקבוצת הטיפול לעומת קבוצת הביקורת. שעור העגלות להן תקופת ימי סרק מעל 60 ימים היה כפול בקבוצת הביקורת. לא היה הבדל בין שתי הקבוצות בהתפלגות סוגי הייחום לפיהן הוזרעו העגלות.

שעורי ההתעברות מהזרעה ראשונה ומכלל ההזרעות היו: 73.7% ו- 64.3% בקבוצת הטיפול לעומת 59.2% ו- 53.7% בקבוצת הביקורת (הבדלים מובהקים). שעור בדיקות הריון שלילי היה דומה (כ- 8%). התפלגות מועדי ההזרעות של העגלות שחזרו להתייחם, "בשבוע תצפיות והזרעות" במשך תקופת הניסוי מראה ש- 24% מההזרעות בוצעו מחוץ "לשבוע התצפיות וההזרעות". מרבית העגלות שהוזרעו מחוץ "לשבוע התצפיות וההזרעות" היו עגלות שנמצאו לא הרות בבדיקת ההריון או שהמרווח בין שתי הזרעות עוקבות, מצביע על אפשרות של תמותה עוברית מאוחרת. מאידך, כל העגלות שהוזרעו לראשונה, הוזרעו במסגרת "שבוע תצפיות והזרעות".

Accessibility
סגור