up למעלה

בדיקות גנטיות לקביעת יחסי אבהות בין תיישים לעזים בעדר, על מנת לאפיין את תרומתם בפרמטרים שונים על מנת להגיע לשיפור ביצועי עדר העזים הישראלי