up למעלה

מחקרי צאן

דו״ח מסכם השפעת תאורה מלאכותית בלילה על יעילות ניצולת מזון ותנובת חלב ורכיביו של עיזים – אביב אשר 596-0411-19

העלאת שיעור החלבון בחלב עיזים

אפיון הקשר בין יעילות היצור ואיכות הבשר בטלאים לפיטום באמצעות מניפולציה תזונתית

השפעת מספר העוברים על יעילות יצרנות ורווחת הכבשה ההרה – הניג חן, ערן גרשון, חיים ליבוביץ,

העלאת שיעור החלבון בחלב עיזים

תפוקת כבד בעיבוד מקורות אנרגיה גלוקוגניים בצאן – חי דביר עוזי מועלם

דו״ח מסכם צח גלסר לתכנית – 183-0010-17

פיתוח אבטיפוס לחיסון רקומביננטי כנגד הזנים הישראליים השכיחים של נגיף הלשון הכחולה – אורן ארסטר

השפעת צינון כבשים לבשר בעונה החמה על שיעור ההתעברות והוולדנות

עקת חימצון במהלך ההיריון והקשר שלה לחיוניות השגר הנולד ולבריאות האמהות

אפיון חלב צאן, עזים וכבשים במיכל החלב והקשרו באיכות החלב ומוצריו

ניטור שומני חלב בענף העיזים לתועלת מגדל העיזים, התעשיין והצרכן

ממשק גידול טליות תחלופה בתקופת הינקות, והרכב המנה בתקופה שלאחר הבגרות המינית והשפעתם על מיצוי פוטנציאל הייצור החלב שלהן כחיות בוגרות

הערכת תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה בהזרקה תת עורית לעיזים

בדיקת השפעת השימוש בתחמיץ תירס שהושקה במי קולחין מטוהרים על פרמטרים מקצועיים בכבשים לחלב

מניפולציות ממשקיות ותזונתיות, לשיפור ביצועי הגדילה של טלאי אסף בתנאי הקיץ הישראלי

בדיקות גנטיות לקביעת יחסי אבהות בין תיישים לעזים בעדר, על מנת לאפיין את תרומתם בפרמטרים שונים על מנת להגיע לשיפור ביצועי עדר העזים הישראלי

שילוב שלמון יפואי (Cephalaria Joppensis) מבוית כמספוא גס משופר במנת כבשים חולבות

נפיצות נשאות נוגדנים לנאוספורה קנינום וטוקסופלזמה גונדי בצאן