up למעלה

השפעת מערכת בקרה להפעלה האוורור המאולץ בסכנות הרביצה על איכות תנאי השיכון, בריאות העטין, ביצועי פרות החלב והחיסכון האפשרי בהוצאות לאוורור בקיץ