up למעלה

מחקרי פוריות ופיזיולוגיה

השפעת תאורה מלאכותית בלילה על יעילות ניצולת מזון ותנובת חלב ורכיביו של פרות – דוח מסכם מתוקן אביב אשר 596-0410-19

הערכת יעילותו של צינון הלילה ברפת החלב מבחינת תנובת חלב ופוריות – דוח מסכם עמי ארנין לתכנית 668-0120-20

דוח מסכם – בחינת המודעות והידע בקרב הרפתנים בנושא הצרכים המנטליים של בקר לחלב – שרה וייל פינשטיין מחקר 845-0294-19

ניתוח גנטי וסביבתי של נתוני AfiLab במטרה לחשב קג חלב, שומן וחלבון לתחלובה

השוואת יעילות השימוש במתזי קו נוע למתזי אקווה מאסטר לצורך צינון פרות חלב בחצר ההמתנה

פיתוח תחליף חלב יונקים ייעודי בעל אפקט פרביוטי לשיפור בריאות העגל היונק – דר אריאל שבתאי

ניתוח השפעות סביבתיות של ייצור חלב בקר באמצעות שיטת ניתוח מחזור חיים (LCA) כבסיס לצמצום השפעות מקומיות וגלובליות

תקציר – ניתוח השפעות סביבתיות של ייצור חלב בקר באמצעות שיטת ניתוח מחזור חיים (LCA) כבסיס לצמצום השפעות מקומיות וגלובליות

ריאקטור סולארי מתקן חלוץ לנידוף שפכי הרפת ויצור קומפוסט מזבל המדרכים

בדיקת שיטות לצמצום הכאב הכרוך בהסרת ניצני קרניים ובחינת ההשלכות הכלכליות הנלוות

מציאת חלופות למערכת האוורור בחצר ההמתנה/חצר הצינון הייעודית

הדברה ביולוגית משולבת של זבובים ברפתות חלב

גורמים המשפיעים על יעילות מערכת הצינון בפרות חלב והקשר לייצור חלב ופוריות

אפיון תהליכי ייצוב החומר האורגני ואיכות הקומפוסט בשיטת הטיפול "הרדוף"

השוואה בין ממשק הרדוף לממשק רגיל של טיפול בזבל סככות של חולבות ביחס לרמת הזיהום המיקרוביולוגי וההרכב הכימי של הזבל המתקבל

הרטבת מרבצים על – ידי שפכי רפת לצורך הקטנת נפח השפכים

ניטור המלטה קרובה של פרת החלב בעזרת חיישן התנהגות

השפעת המעבר של פרה בין קבוצות על רווחתה וביצועיה, בהתייחסות להקבצות ממשקיות לצרכי שיפור הפוריות וייעול ההזנה

היבטים כלכלים בהזנת העגלה משלב בגרות מינית עד ההמלטה

השוואה בין ממשק הרדוף לממשק רגיל של טיפול בזבל סככות של חולבות ביחס לרמת הזיהום המיקרוביולוגי והרכב הכימי של הזבל המתקבל

השפעת שיטות טיפוליות בזבל בסככות על בריאות העטין ואיכות החלב בעדר החלב

בחינת המשמעות של יצור חלב מהדרין במשקים חילוניים ביצועי היצור של חולבות שהואבסו ביום שישי במנה כפולה + חומר משמר , בהשוואה להאבסת שבת רגילה

תכנון תנועת פרות ברובוט חליבה בישראל

בחינת היתרונות הכלכליים של איחוד רפתות החלב בישראל

השוואת ביצועי ההנבה והרבייה של מבכירות ופרות, המקבלות צינון אינטנסיבי בקיץ, בעמקים החמים ובמישור החוף

שימוש במדידת משקל גוף מקוונת של פרת החלב לקבלת החלטות הזרעה

יישום תגי אוזן מתקדמים בעדר הבקר

השפעת עקות סביבתיות בטרימסטר השלישי להריון של מעלי גירה חולבות על תחלובה עוקבת

השפעת פזור זבל טרי על התכונות הפיזיקליות של הקרקע וזהום מי תהום

מיפוי עדין ואפיון הגן הכמותי להתעברות על כרומוסום מספר 7 בבקר

בחינת הקדמת מועד הגמילה ביונקים (8 לעומת 4 שבועות).

עלות תפעול מערכות איכות הסביבה ברפת – ניתוח מרכיבי העלות לרפתן דוח מסכם לעבודות מחקר מספר 481-0001-06

השפעת מערכת בקרה להפעלה האוורור המאולץ בסכנות הרביצה על איכות תנאי השיכון, בריאות העטין, ביצועי פרות החלב והחיסכון האפשרי בהוצאות לאוורור בקיץ

הערכת הנזק של מחלות ההמלטה על תנובת פרות חלב בישראל

עלות תפעול מערכות איכות הסביבה ברפת – ניתוח מרכיבי העלות לרפתן

הערכת המצב האנרגטי של פרות חלב על ידי שימוש בנתוני ייצור ומשקל גוף

פיתוח מודל ומכשור לשימוש במדד קצב הנשימה להערכת עומס חום בבקר

שיפור ביצועים ונצילות מזון של חולבות באמצעות האבסת לילה

מבני שיכון לפרות: פרספקטיבה לעתיד

מניפולציית בפוטופריודה בתקופת היובש להגברת ייצור החלב בתחלובה העוקבת – סכום של מחקר רב שנתי

טיפול סביבתי בשפכי רפתות באמצעות צמחים אקוטכניים

תכנון רפת רובוטית לתנאי הארץ

צינון פרות בעירפול בלחץ גבוה באזורים חמים

הארכת התחלובה – האם זו מדיניות נכונה

סקר לבחינת השפעת צינון פרות בשיטה המשלבת ואוורור מאולץ חומר רקע לדיון בנושא צינון פרות קיץ – ישראל פלמנבאום

התנהגות רביצה של פרות חלב בתנאי סככה כוללת או קוראל ובתנאי עמדות רביצה – דוח מסכם

התנהגות רביצה של פרות חלב כפי שמושפעת ממצב פיסיולוגי וסוג הסככה – דוח שנה שלישית

התנהגות רביצה של פרות חלב בתנאי סככה כוללת או קוראל ובתנאי עמדות רביצה – דוח שנה שניה

התנהגות רביצה של פרות חלב בתנאי סככה כוללת או קוראל ובתנאי עמדות רביצה

תכנון מבנה הרפת לפי התנהגות הפרות ושיטות הניהול, בעזרת תוכנת סימולציה

הקשר בין גדילה, והתפתחות לבין פוריות העגלות לתחלופה, אופי ההמלטה ויצור החלב בתחלובה הראשונה

מעקב אקלימי בין מבני שיכון השונים במאפייני מבנה – 870-1223-05

צינון פרות לאורך האבוס באמצעות שילוב של הרטבה ואוורור מאולץ על גב הפרות באמצעות מפוח רב עצמה ושרוול פלסטי

השפעת הבאת פרות לחצר המתנה בחורף על ביצועי פרות גבוהות תנובה

פיתוח אטלס משטר רוחות בקיץ באזורי הארץ השונים עבור ענף הבקר לחלב

מעקב אקלימי בין מבני שיכון השונים במאפייני מבנה

בחינת הדרכים להפעלה מיטבית של הצינון המשלב הרטבה ואוורור מאולץ והתאמתו לשינויים שחלו במבני הרפת וכושר היצור של הפרות

פיתוח תוכנת ניהול להקטנת שימוש בתרופות, שיפור בריאות וכשרות בגידול בני בקר צעירים

בחינת האפשרויות של צינון פרות בתאי הרביצה עי הרטבתן באמצעות מערפלים המותקנים בקדמת המאווררים

השפעת חומרי ריפוד שונים במלונות על ביצועי הגדילה של יונקים

השפעת מתן צל במהלך הקיץ בתקופה שבין לידה לגמילה, על ביצועי הגדילה, צריכת מזון ומים של עגלות

פתוח פרמטרים לניטור משקים עם בעיות קיץ

בדיקת גורמים המשפיעים על צריכת המים ותנובת החלב של פרות חלב

איפיון השינויים שחלים במצב הגופני של הפרה סביב מועד ההמלטה

אפיון תופעת ההתגודדות בפרות חלב ובחינת הדרכים למניעתה

בקרת אקלים ברפתות באמצעות מערכות אוורור סחרור וערפול

התנהגות רביצה של פרות חלב בתנאי סככה כוללת או קוראל ובתנאי עמדות רביצה –

ניצול נתוני הרכב חלב מקוון לשיפור ממשק פרת החלב הערכת צריכת מזון וייעול הייצור על פי רכיבים

קיצור תקופת היובש בפרות חלב באמצעות הדרוליזט של קזאין

מעבר זמני לשתי חליבות ביממה במקום שלוש כמענה להעברת חלב מהחורף לקיץ