up למעלה

שימוש במקורות מידע שונים למיפוי גנים המשפיעים על תכונות ייצור חלב – א. ליפקין, א. נוה, מ. מוסיג, י. צ'רזינה, א. פרידמן ומ. סולר – האוניברסיטה העברית, המחלקה לגנטיקה (הרצאה מוזמנת)