up למעלה

ניתוח גנטי של עדר הבקר הישראלי לפי מודל רב-תכונתי ברמת הפרט הבודד לתכונות יבול חלב ותכונות משניות – י. ולר – מינהל המחקר החקלאי, המכון לבעלי חיים, א. עזרא – ה.מ.ב.