up למעלה

גילוי ואפיון סמנים מסוג SNP בבקר לחלב ויישומם באיתור הגן לאחוז חלבון בכרומוזום 6 – מ. כהן, מ. רון, י. ולר, מ. שני, מ. ריכנשטיי וא. סרוסי – מינהל המחקר החקלאי, המכו לחקר בע" ח, א. עזרא – המ.ב. (במעמד קבלת מלגת מועצת החלב(