up למעלה

בחירה של סמני SNP ושימוש בהם לקביעה משולבת של אבהות וערך גנטי בבקר לחלב – א. סרוסי, מ. כהן, א. אלוס, א. גוליק, מ. רון וי. ולר, מינהל המחקר החקלאי, המכון לחקר בע"ח