up למעלה

אומדן השפעת גורמים המשפיעים על שיעור הטעות בקביעת אבהות בבקר הישראלי – א. פלדמסר, י. ולר, א. תגר, ד. קליגר, מ. גוליק, ו. אנליה, מ. רון , א. עזרא