up למעלה

אבחון הימצאות שניים או יותר אתרים כמותיים על אותו כרומוזום בעזרת הפלוטיפים של סמנים גנטיים ותערובות קצה – לנה צ'ורזינה גילי גרוזמן, משה סולר, אדם פרידמן, אהוד ליפקין