up למעלה

ביות צמח הבר שלמון יפואי (ספלריה ז'ופנסיס) כגידול מספוא איכותי חדש: בחינת השפעת תנאי הגידול ומועד הקציר על היבול, ההרכב הכימי והערך התזונתי למעלי גירה