up למעלה

פיתוח שיטה לאיתור בני בקר עם חסר חיסוני לשם הקטנת הוצאות הבריאות והגברת הכשרות של עגלי פיטום מרפת החלב – 870-1377-06 – רוזן מאורי, צור פלג והלל מלכה