up למעלה

השוואת הרגישות והסגוליות של שיטות מעבדה שונות לזיהוי אילוח בחיידקי הבוטוליזם – תוכנית מחקר מס' 845-0259-04 – מ. שפר, א. שטיינמן, מ. באום, ק. גרינברג, נ. שפיגל, ד. אלעד.