up למעלה

אבחון מחלת בת-שחפת בבקר באמצעות שיטות אימונולוגיות והשוואה עם שיטות סטנדרטיות קיימות -מרסלו שפר1, אורי קורן2, שמאול פרידמן3 , מור פריד3, זינה ביידר1, דניאל אלעד1