up למעלה

בניית מודלים לאבחון וזיהוי גורמי סיכון לבריאות העטין וכימות הנזקים הכלכליים הנגרמים מהם -ש.פרידמן∗,ע.שווימר∗,מ.פריד∗,מ.ואן סטראטן∗∗,ד. בר∗∗