up למעלה

מחקרי איכות ובריאות החלב

בדיקת התכנות ויישום של שימוש במכשירי האף והלשון האלקטרוניים בניטור מדדי איכות החלב הגולמי בקבלתו במחלבה

Bioavailability of vitamin D encapsulated in casein micelles, compared to its bioavailability in a synthetic emulsifier currently used for supplementation and enrichment

הערכת המעורבות של הדבקה ב- Mycoplasma bovis וגורמים וירליים ובקטריאליים אחרים בתחלואה נשימתית וקביעת הקשר לפסילת כשרות בעגלי פיטום

חקירת האפידמיולוגיה של קדחת קיקיונית בישראל הצעה מחודשת

זיהוי הוקטור של מחלה דימומית אפיזואטית

השפעות ארוכות טווח על הרכב החלב בעקבות דלקות עטין מאשריכיה קולי והשפעתן על איכות החלב לתעשייה לייצור גבינות

חלב ומוצריו מפחיתים סיכון לחלות בסרטן המעי הגס

צריכת יוגורט עשויה להגן מפני סרטן המעי הגס

צריכת חלב ומוצריו עשויה להקטין את הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס

אפיון אנזימים מחיידקים עיקריים גורמי דלקת עטין ודרך פעולם על הרכב החלב ותוצריו – איכות, תפקוה וחיי מדף

מדידת איכות חלב בקו חליבה באמצעות ספקטרוסקופית FTIR בתחום ה- mid-infrared

בחינת המשמעות הכלכלית של יצור חלב יעודי – חלב ניגר בריכוז חלבון תקני – תכנית עבודה מפורטת לשיפוט מדעי