up למעלה

מחלקות המועצה, עיקרי עיסוקן

מחלקת תכנון עוסקת בחלוקת המכסה הארצית ליצרנים, בטיפול בפניות בנושאים שונים ובניהול ועדכון מאגר המידע הממוחשב (מכסות ושיווק). מחלקת התכנון אחראית על העברת כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלת החלטות בועדת המכסות ולביצוען, בין היתר: גיבוש וביצוע הליכי ניוד, יישום מדיניות חלב עודף, ניהול שימושים בחומרי גלם חלביים, איסוף ועיבוד נתוני ייצור ושיווק חודשיים והפקת דוחות סטטיסטיים.

מחלקת כלכלה עיקר פעילות המחלקה נגזר ממטלות וצורכי ההנהלה המצומצמת של המועצה. המחלקה משתמשת בבסיס הנתונים, המתוחזק בידי מחלקת תכנון, ובנתונים חיצוניים. עיקרי הפעילות: שותפות בעבודות כלכליות ברמה הענפית (מחיר מטרה, תכנון הייצור), הפקת דוחות תקופתיים, ניסוח ניירות המדיניות של המועצה, הכנת חומר להרצאות חיצוניות, כתיבת חוות דעת כלכליות, אחריות על מסד נתונים המשרת את ענפי הבקר לבשר, בקרה שוטפת על התנהלות ענפי הצאן לחלב, סיוע ואספקת שירותים חיצוניים לגורמים אחרים בנושאים כלכליים.

מחלקת כספים עוסקת בניהול תקציב וכספים, ניהול צי רכב, ביטוחי המועצה, ביטוח עדר הבקר, ניהול חומרי גלם חלביים, הנהלת חשבונות, שכר ומשאבי אנוש.

מחלקת בריאות מרכזת את הפעילות המדעית, המחקרית וההסברתית בנושא החלב ותרומתו לבריאות האדם. המחלקה עוסקת בהכנה והנגשה של חומר מדעי לצוותים רפואיים ופרא-רפואיים. כמו כן ממונה המחלקה על נושא ניהול סיכונים במשק החלב

מחלקת ביקורת פנים מבצעת ביקורת על הפעילות הכספית ועל הפעולות התפעוליות של כל המחלקות, מקבלת את כל דוחות מבקר הפנים ומקיימת דיונים לגבי ממצאים והמלצות. אחת לשנה מדווחת הוועדה על פעילות מבקר הפנים לאסיפה הכללית.

מחלקת שווק ופרסום פועלת לקידום תדמית ענף החלב ומוצריו להגברת המודעות לתועלת התזונתית של מוצרי חלב ולהעלאת צריכת מוצרי החלב בקרב האוכלוסייה. הפעילות מתבצעת תוך שימוש בכלים שווקיים וחינוכיים, כגון פרסום, יחסי ציבור, הסברה והפקות חומרי הסברה.

מחלקת מחשוב ותקשורת עוסקת בפיתוח מערכות מידע ייעודיות: בריאות העטין, מכסות חלב, שיווק. כן עוסקת המחלקה בתחזוקת תחנות קצה ושרתים, מסד נתונים ואבטחת מידע.

ועדת מכסות שהוקמה מתוקף החוק לתכנון משק החלב, הינה הזרוע הארוכה של שר החקלאות. הועדה עוסקת באופן שוטף בחלוקת מכסות החלב ומטפלת בבקשות יצרנים.

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב -מאל"ה הינה מחלקה מקצועית במועצת החלב שתפקידה לתת שרות אבחון מעבדתי ,  אבחון וביעור מחלות עטין , יעוץ מקצועי בנושא ציוד חליבה, חומרי ניקוי וחיטוי , בדיקות תקופתיות שגרתיות , אבחון ומציאת פתרון לבעיות טכניות דחופות של מכון החליבה המשפיעות על בריאות , ביצוע בדיקה שנתית לתקינות מכון החליבה ומתן אישור שנתי בדיקת מכוני חליבה וציוד החליבה ,הדרכה, מחקר ועוד השירותים הניתנים ללא עלות לכל יצרני החלב בארץ.  

מועצת החלב

דרך החורש 4, ת.ד 97 יהוד 5610002     טלפון – 03-9564750 פקס – 03-9564766

[table id=5 /]

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה)

ברקת 20, מיבנן 24, ת.ד. 3553, פארק התעשייה קיסריה 3088900     טלפון – 04-6274477  פקס – 04-6274242

[table id=4 /]