up למעלה

מחירי מטרה (בקר, כבשים, עיזים)

מחיר המטרה לחלב הוא המחיר לחלב סטנדרטי (חלבון ושומן) שבו רוכשות המחלבות את החלב מהרפתנים.
המחיר נקבע בשער הרפת. החלב הנקלט במחלבות עומד בכל התקנים המחמירים הקבועים בתקן הישראלי לחלב גולמי ת"י 55 ובתקנון איכות חלב של מועצת החלב, תקנים אלו מבטיחים את איכותו ובטיחותו.
מחיר המטרה לחלב בקר מגלם את עלויות הייצור הממוצעות, אלו נאמדים מדי שנתיים בסקר מייצג ומעודכנים מדי רבעון בהתאם להשתנות מחירי תשומות ייצור החלב.
מחיר המטרה נקבע ע"י משרד החקלאות והשותפים לקביעתו הם כלכלני מועצת החלב וכלכלנית התאחדות חקלאי ישראל. משרד האוצר מאשר את המחיר.

 

לרשימת מחירי המטרה- לחץ כאן