up למעלה

מבחן זני קטניות למספוא ושילוב ביניהם, שפלת השומרון (מענית) 2006/7

מחקר מס'  870-0971-07

מבחן זני קטניות למספוא ושילוב ביניהם, שפלת השומרון (מענית) 2006/7

עופר גורן(1), אורי ניר(2) ואפרים צוקרמן(3)
(1) – מדריך גד"ש שה"מ, מחוז המרכז.
(2) – מדריך גד"ש שהמ, מחוז השפלה וההר.
(3) – ממ"ר מספוא ותירס, שה"מ.

 

תקציר
במסגרת המבחן הארצי של זני קטניות למספוא, נערך מבחן זנים ושילובי זנים, באזור המועצה האזורית מנשה בשדות קיבוץ מענית. מטרת המבחן הייתה בחינת זני קטניות חדשים ואישוש הממצאים על יבולי הקטניות למספוא ושילובי זנים שיתרמו להעלאת יבולי השחתות ולשיפור איכותם.
במבחן זני הקטניות ושילובם בשפלת השומרון נבדקו זן בקיה, 2 זני תלתן, זן אפונה ושילובי 2 זני התלתן עם הבקיה. המבחן נזרע בשיטת הבלוקים באקראי ב-6 חזרות.
חורף 2006/7 התאפיין בנביטה מאוחרת של מרבית שדות הקטניות כתוצאה מגשמים מאוחרים שירדו באמצע חודש דצמבר. בהמשך חלוקת גשמים טובה, עצירת גשמים מאמצע חודש מרס ותחילת אפריל וממטרים פזורים בסוף חודש אפריל.
תקופת הגידול הקצרה יחסית איפשרה צבירת חומר יבש רב יחסית באפונה ובתלתן תבור שמשך גידולם קצר יחסית. בעת הקציר נראו הבדלים פנולוגיים בין מיני הקטניות במבחן. בלטו בגובהן החזרות בהן שולבו בקיה עם זני תלתן ונצפתה בהן רמת התייבשות והתעפשות נמוכה בבסיס בגבעולים, בהשוואה לחזרות הבקיה כגידול בלעדי.
אפונת מורגן שנאספה בשלב מילוי הגרגרים בתרמילים הניבה 478 ק"ג חומר יבש לדונם, תלתן תבור ותלתן ספי צברו 586 ו-530 ק"ג ח"י לדונם בהתאמה, יבול בקיה פופני היה 534 ק"ג\ד'. בחלקות בהן שולבו בקיות עם תלתן, שימש התלתן כצמח תומך טוב לבקיות. כתוצאה מכך הרביצה בחלקות אלה הייתה קטנה יחסית והיבול הנאסף היה גבוה. שילוב של בקיה פופני עם תלתן תבור ותלתן ספי העלה את היבול של שני השילובים ל-606 ול-595 ק"ג\ד' בהתאמה.
הממצאים בשנה זו וכן הממצאים החוזרים משנים קודמות מחזקים את ההמלצה להעדפת שילוב של זני בקיה עם תלתן. בחירת זן הבקיה, מותנה בפוטנציאל המים בחודשי החורף בכלל והאביב בפרט.

מילות מפתח: קטניות, בקיה, תלתן, מספוא

חומרים ושיטות
שיטת המבחן:
המבחן נזרע בשיטת הבלוקים באקראי ב-6 חזרות. כל חלקת טיפול נזרעה ברוחב 3.5 מ' ובאורך 20 מ'.

רשימת הזנים ושילובי הזנים במבחן ושעורי הזריעה לפי משקל הזרעים לדונם:

גידול קודם:
כותנה, קיץ 2006.

קרקע:
קרקע בינונית כבדה.

עיבודים:
סתיו 2006 – חריש, קלטור, מעגילה לאחר הזריעה כדי להנחית רגבים ואבנים ולשפר מגע הקרקע עם הזרעים.

דישון:
לא ניתן כל דשן לפני הזריעה ובמשך הגידול.

זריעה:
כל הזנים ושילובי הזנים במבחן נזרעו בתאריך 6.12.06, במזרעת ניסיונות ברוחב 185 ס"מ.

נביטה:
חלקת הניסוי הונבטה ע"י גשם שירד לאחר הזריעה בתאריך 26.12.06.

 

קצירים:
קציר האפונה ותלתן תבור בוצע התאריך 13.4.07 קציר הבקיה, תלתן ספי ושילובי בקיה על התלתנים בוצע בתאריך 20.4.07 במכסחה. האפונה נקצרה בשלב התמלאות הגרגרים בתרמילים. בקיה פופני נקצרה ב-80% פריחה. תלתן תבור נקצר ב-90% פריחה ותלתן ספי 90% פריחה. השילובים של בקיה עם
התלתנים נקצרו כשהבקיה ותלתן ספי ב-80% וב-90% פריחה בהתאמה ותלתן תבור בתחילת מילוי גרגרים.

איסוף שקילה ומדידות:
שבועים לאחר הקציר, מכל חזרה נשקל החומר הצמחי משטח של 14 מ"ר. דגימת חומר צמחי נלקחה לייבוש בתנור לשם קביעת אחוז החומר היבש. תוצאות המשקל לפני ואחרי הייבוש שימשו לצורך חישוב אחוזי החומר היבש ומשקל החומר היבש לדונם.

ניתוח סטטיסטי:
ניתוח שונות בין הזנים ושילובי הזנים נעשה בחבילת תוכנה JMPIN-5.1 עפ"יTukey & Kramer ברמת מובהקות של p<0.05.

תוצאות ודיון
חורף 2006/7 התאפיין בנביטה מאוחרת של מרבית שדות הקטניות כתוצאה מגשמים מאוחרים שירדו באמצע חודש דצמבר. בהמשך חלוקת גשמים טובה, עצירת גשמים מאמצע חודש מרס ותחילת אפריל וממטרים פזורים בסוף חודש אפריל.
כמות המשקעים הטובה בחודשים ינואר ופברואר מלאה את אוגר מים בקרקע ולמרות הפסקת הגשמים המוקדמת יחסית, הצימוח הוגטטיבי הנמרץ של הקטניות, המתרחש באביב המוקדם, היה יפה.
עצירת הגשמים המוקדמת גרמה לכך שהתפרצות מחלת האסקוכיטה השנה היתה נמוכה למדי. השפעת הגורמים האקלימיים על היבול ומרכיביו מוצגת בטבלה הבאה:

טבלה – מדדים פנולוגים, פיסיקלים ומדדי יבול של זני האפונה, הבקיה, התלתנים ושילובי הזנים.

(1) – אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלים מובהקים בין הטיפולים ברמה של p<0.05 בניתוח שונות עפ"י Tukey -Kramer .

בחינת גובה הקמה הראתה, שאפונת המורגן ושילובי הבקיה עם שני זני התלתן בלטו בגובה קמתם בהשוואה לבקיה כגידול בודד. בשילובי הבקיה על התלתן נצפתה רמת התייבשות והתעפשות נמוכה בבסיס בגבעולים, בהשוואה לחזרות הבקיה כגידול בלעדי.
בעת הקציר נראו הבדלים פנולוגיים בין מיני הקטנית במבחן (ראה טבלה). אפונת המורגן נקצרה בשלב מילוי הגרגרים, שהוא שלב מאוחר מאד לגבי הנהוג בקציר קטניות למספוא (80% פריחה). יש להניח שכתוצאה מכך עלה היבול הנקצר של האפונה ואיכותה נפגעה אך דבר זה לא נבדק במבחן הנוכחי.
תלתן תבור המקדים לפרוח ולממש את פוטנציאל היבול שלו צבר 586 ק"ג חומר יבש לדונם. היבול שצבר התלתן האפיל מהזן ספי שנקצר שבוע לאחר התלתן תבור, היה 530 ק"ג ח"י לדונם. הגידול הצמחי של הבקיה פופני גרם לרביצות הנוף וכתוצאה מכך נראו התעפשויות על הגבעולים והעלים. יש להניח שאיכותם של אברים אלה נפגעה במידה רבה (נושא האיכות לא נבדק במבחן הנוכחי). היבול הנאסף של בקיה פופני כגידול בודד היה 534 ק"ג ח"י לדונם.
בחלקות בהן שולבו בקיה פופני עם מיני תלתן, שימש התלתן כצמח תומך טוב לבקיות כתוצאה מכך הרביצה בחלקות אלה הייתה קטנה יחסית והיבול הנאסף היה גבוה מזה של כל מין כגידול בנפרד (ראה טבלה). שילוב בקיה פופני עם תלתן תבור ועם תלתן ספי העלה את היבול של שני השילובים ל-606 ול-595 ק"ג ח"י לדונם בהתאמה. יש לשער שהקטנת הרביצה שיפרה גם את איכות השחת כפי שהדבר נבדק בשנים קודמות (א. יוסף וחובריה, 2004).
הממצאים בשנה זו וכן הממצאים החוזרים משנים קודמות (שטיינברג וחובריו 2003; שטינברג וחובריו 2004; שטיינברג וחובריו (2005), מחזקים את ההמלצה להעדפת שילוב של זני בקיות עם תלתן. בחירת זן הבקיה, מותנה בפוטנציאל המים בחודשי החורף בכלל והאביב בפרט.

רשימת ספרות
יוסף, א., מירון, י., נקבחת, מ., צוקרמן, א. ובן-גדליה, ד., 2004. מבחן איכות של זני צמחי קטניות למספוא. גן שדה ומשק 2004 (3): 18-13.
שטיינברג, י., לוי, א., איזנקוט, א., ברנטשטיין, י., שדה, ד. וצוקרמן, א., 2003. תצפית זני קטניות למספוא ושילוב ביניהם, עמק יזרעאל (תענך) 2002/3. חוב' סיכום ניסויי שדה ותצפיות במספוא 2003. עורך צוקרמן, א. הוצ' שה"מ מח' המחשה. עמ' 44-41.
שטיינברג, י., לוי, א., איזנקוט, א., ברנטשטיין, י., שדה, ד. וצוקרמן, א., 2004. מבחן זני קטניות למספוא ושילוב ביניהם, עמק יזרעאל (תענך) 2003/4. CD סיכום ניסויי שדה ותצפיות במספוא 2004. עורך צוקרמן, א. הוצ' שה"מ מח' המחשה. עמ' 33-30.
שטיינברג, י., לוי, א., איזנקוט, א., ברטנשטיין, י., שדה, ד. וצוקרמן, א., 2005. מבחן זני קטניות למספוא ושילוב ביניהם, עמק יזרעאל (תענך) 2004/5. גן שדה ומשק 2005 (10): 30-28.

הבעת תודה
לאהרון גלזר לצוות הגד"ש במענית – על העזרה הרבה בהכנת השטח והטיפולים במבחן.
ליפתח חצור על עזרה בביצוע הקציר.

 

Accessibility
סגור