up למעלה

חוק תכנון משק החלב

חוק תכנון משק החלב התשע"א-2011 נכנס לתוקף בתאריך 6.10.2011.

החוק מהווה מסגרת כוללת ומקיפה לקביעת התכנון וההסדרה של ענף החלב לאחר שהוכר הצורך להמשיך ולנהל ענף זה כענף מתוכנן על כל היבטיו – ייצור על פי מכסות, מעורבות ממשלתית בויסות חומרי הגלם ופיקוח על מחירים. ההכרה בצורך להמשיך ולנהל ענף זה כענף מתוכנן, נובעת מנימוקים כלכליים שונים לאור מאפייניו הייחודיים של הענף, וכוללת גם היבט נוסף: יישום מדיניותה של הממשלה לשמר ולחזק את הפריסה ההתיישבותית, באמצעות הגנה על משקי החלב הפעילים ויתירת עוגן כלכלי להתיישבויות בפריפריה.

על פי חוק החלב, קביעת המדיניות בענף החלב מתבצעת על ידי הממשלה באמצעות שרי החקלאות והאוצר, בדרך של קביעת תקנות, ואילו יישום וביצוע המדיניות מופקדים בידי מועצת החלב.

חוק החלב מעגן את פעילותה של מועצת החלב כגוף המופקד על יישום התכנון בענף החלב ובתוך כך, מסדיר את פעילותה וסמכויותיה של מועצת החלב וקובע את תפקידיה ומטרותיה. החוק מבהיר את מעמדה של המועצה כחברה לתועלת הציבור, הפועלת למטרות ציבוריות בלבד, ומחיל על המועצה ועל נושאי משרה בה חובות מן המשפט הציבורי.

מטרותיו של חוק החלב, כפי שנקבע בו, הן לפתח, לייעל ולבסס את משק החלב בישראל, תוך הבטחת איכות ובטיחות ייצור החלב ושיווקו וכן להבטיח, אספקה סדירה של חלב ומוצריו, תוך הבטחת מחירים נאותים ליצרנים ולציבור ותנאים הולמים לפעילות המחלבות.

אחד העקרונות ליישום מטרות החוק הוא כי אספקת החלב ומוצריו תהיה בעיקרה מייצור מקומי והחוק קובע את הבסיס לקביעת הוראות (במסגרת תקנות) בעניין קביעת המכסה הארצית וחלוקתה, הסדרת הייצור והשיווק, הסדרת ויסות כמויות החלב במשק, הסדרת הפעילות הכספית ובתקופה של 8 השנים הקרובות, מנגנון לקביעת המחירים שעל המחלבה לשלם ליצרן. קביעת המנגנון הוסדרה במסגרת תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) התשע"ב-2012.

בכל הנוגע לקביעת מכסות החלב וחלוקתן, הסמיך החוק את ועדת המכסות אשר מונתה על ידי שר החקלאות וחבריה הם מנכ"ל מועצת החלב (יו"ר הועדה) ונציגי משרד החקלאות. בדיוני הועדה יושב גם נציג ארגון המגדלים, אשר מונה ע"י שר החקלאות כמשקיף.

לקריאת החוק לחץ כאן