up למעלה

השוואת תפקודי שחלה של פרות מניבות ועגלות בוגרות

גיל ענבר, דוד וולפנזון, צבי רוט, אמיר בלוך – הפקולטה לחקלאות
רות בראב טל – מינהל המחקר החקלאי
מבוא: אחוזי התעברות של פרות נמוכים יותר בהשוואה לאלו המתקבלים בעגלות. כ- %35 מהפרות בארץ מתעברות בהזרעה ראשונה, בהשוואה לכ- %60 בעגלות. בקיץ, אחוז ההתעברות של פרות יורד לערכים של בין %10 ל- %20 ואילו זה של עגלות יורד באחוזים מעטים בלבד בהשוואה להתעברותן בחורף. ההתעברות הנמוכה של הפרות נקשרה בעבר לאי תקינות של מערכת המין, ריכוזים נמוכים של פרוגסטרון בפלסמה, תנובת חלב גבוהה ומאזן אנרגיה שלילי. בעבודות שנעשו בעבר נמצאו חילוקי דעות לגבי מספר הגלים הפוליקולריים המופיעים בעגלות בהשוואה לפרות. הבדלים במספר הגלים הפוליקולריים עלולים לגרום לכך שזקיקים המבייצים מגל שני יהיו בעלי פאזה דומיננטית ארוכה יותר בהשוואה לזקיקים המבייצים מגל שלישי. חשיבות נושא זה נובעת מהעובדה שהפוריות עלולה להיפגע עקב תהליכים הגורמים לבגרות מוקדמת של הביצית. ידוע מעבודות בעבר כי הפוריות של זקיק מבייץ נפגעת כאשר משך הדומיננטיות שלו גבוה מ 10-12 יום. נמצא כי, בזקיקים בעלי דומיננטיות ממושכת ישנה פגיעה ב- Germinal vesicle המכילה בתוכה את תוכן ה-DNA וסידורו הפנימי נפגע. נקודה נוספת הראויה לציון היא העובדה שככל שפרות מתרחקות מההמלטה יכולתן להתעבר עולה. הטענה היא שמאזן אנרגיה שלילי אחרי ההמלטה גורם לפוריות הנמוכה בתקופה זאת . עניין זה פחות רלבנטי כמובן בעגלות. הבדל נוסף בין עגלות לפרות נמצא באחוז תאומים גבוה בפרות (%6) בהשוואה לזה של העגלות (%0.5).

מטרת העבודה: העבודה נועדה לברר האם ישנם הבדלים בין עגלות לפרות בהתפתחות הזקיקים והגוף הצהוב, בתזמון בין מועד הייחום, שיא LH וביוץ, אשר יכולים להסביר את הפער בפוריות בין עגלות ופרות. נבדקו בעבודה הבדלים במספר הגלים הפוליקולריים, הבדלים בדינמיקה של הזקיק הדומיננטי וזקיקים בינוניים לאורך מחזור ייחום שלם. כמו כן נבדקו הריכוזים בפלסמה של ההורמונים פרוגסטרון ו- FSH לאורך כל מחזור הייחום ושל אסטרדיול ו- LH סביב מועד הדרישה.

מהלך הניסוי: הניסוי נערך ברפת המסחרית של קיבוץ נען. השתתפו בניסוי 12 עגלות בגיל ע"י שתי זריקות עוקבות של PGF נערך מעקב אחרי הדינמיקה של התפתחות זקיקים לאורך כל מחזור הייחום בעזרת מערכת אולטראסאונד. קביעת ריכוזי ההורמונים נערכו בשיטות RIA ו- ALISA. נקבע המצב הגופני של הבהמות בשיטות מקובלות וכן נאספו נתוני תנובת חלב והרכבו. סביב הדרישה נעשתה תצפית ייחומים במשך 24 שעות ביממה ונלקחו דגימות דם לאסטרדיול ו- LH בתדירות גבוהה. מועד הביוץ נקבע ע"י בדיקות אולטרהסאונד בתדירות גבוהה.

תוצאות: בניגוד למצופה אחוז הפרות והעגלות שהופיעו בהם שלושה גלים פוליקולריים היה דומה (%16% 25 בהתאמה). מספר הזקיקים הבינוניים והגדולים נמצא גבוה באופן מובהק בפרות בהשוואה לעגלות. רמות LH ואסטרדיול סביב הייחום ופרוגסטרון לאורך המחזור כולו נמצאו גבוהות בעגלות בהשוואה לפרות אך רמת ה- FSH הייתה גבוהה יותר בפרות לאורך כל תקופת הניסוי. קצב גדילת הזקיקים נמצא דומה אך הזקיק הדומיננטי שבייץ היה גדול יותר בפרות מאשר בעגלות. אורך המחזור הממוצע בפרות היה ארוך ב 2-3 ימים בהשוואה לעגלות. לא נמצאו הבדלים בתזמון אירועי ייחום וביוץ אך רמת ההורמונים בסמוך לייחום הייתה שונה בתכלית בין העגלות לפרות.

לסיכום: קיימים הבדלים משמעותיים בין פרות לעגלות בכל הקשור לרמות ההורמונים פרוגסטרון, אסטרדיול, LH, ו- FSH לאורך מחזור הייחום. חשוב לציין במיוחד את רמת ה- FSH שהייתה גבוהה בעגלות בהשוואה לפרות. עובדה זאת וכן ההבדלים בדינמיקת הגדילה של הזקיקים בשחלה מצביעים על השראת דומיננטיות מוחלשת בפרות בהשוואה לעגלות. עניין זה קשור לאחוז תאומים גבוה יותר בפרות בהשוואה לעגלות. כמו כן ניתן לזהות בחלק מהפרות, משך דומיננטיות ארוך יותר של הזקיקים המבייצים, אשר עלול לפגום בפוטנציאל הפוריות שלהם.