up למעלה

הכנת התערובת

על מנת לקבל את כל מרכיבי המזון הנחוצים לבריאותן של הפרות, מאכילים אותן עד היום במזון מרוכז המורכב מתערובת של כוספה, גרעיני כותנה, גרגרי שעורה או תירס,מספוא, כמו סורגום, תלתן או אספסת. היום התערובת מעורבבת באופן מכני באמצעות תוכנות מחשב במכוני תערובת גדולים כמו אמבר או מילובר. אך בשנים הראשונות היו אורי ושאר הרפתנים בארץ מערבבים את התערובת בשתי ידיהם. הם היו קונים שק מכל סוג  של מרכיבי המזון , שופכים את כל השקים לערמה גדולה ובעזרת את חפירה מערבבים את התערובת עד שהייתה מעורבבת כהלכה. כמו שמערבבים היום מלט עם חצץ בשביל להכין בטון. עבודה זו דרשה כוח פיזי רב וזאת בנוסף לחליבות שהיו ממשיכות כרגיל.