up למעלה

גורמים המשפיעים על ריכוז האוריאה בחלב (אב"ח) ובחינת קשר בין ריכוז האב"ח לבין התעברות

גורמים המשפיעים על ריכוז האוריאה בחלב (אב"ח) ובחינת קשר בין ריכוז האב"ח לבין התעברות
דניאל הוכמן – שה"מ, המחלקה לבקר
מרינה גיפס – המ"ב, המעבדה המרכזית לחלב
אפרים עזרא – המ"ב, ספר העדר
הקדמה:
חלק ניכר מן החלבון שנצרך ע"י מעלי הגירה הופך בכרס לחומצות אורגניות, CO2 ואמוניה. גם תרכובות ה- NPN תורמות לריכוז האמוניה בכרס. מרבית האמוניה מנוצלת על ידי חיידקי הכרס לסינטוז חלבון מיקרוביאלי והעודפים נספגים לזרם הדם. הכבד סותר את רעילות האמוניה על ידי הפיכתה לאוריאה שבמהירות עוברת דיפוזיה: תוך כשעתיים מושג שיווי משקל בין רמתה בדם וברקמות, כולל העטין. במחקרים רבים נמצא מתאם גבוה (0.98-0.94 =r) בין ריכוז האוריאה בחלב (אב"ח) לבין ריכוזה בדם ולכן מדידת האב"ח מהווה מקור נוח ואמין למעקב אחר רמות האוריאה בדם והאמוניה בכרס.

במעבדה המרכזית לחלב הוחל לאחרונה במדידה שוטפת של ריכוז האב"ח לפי שיטה ספקטרוסקופית באור אינפרא-אדום. מכשיר ה-Milkoscan כויל על ידי 250 דגימות חלב מ- 50 משקים, שנבדקו במקביל בשיטה אנזימטית. התוצאות עשויות לשמש למטרות תזונתיות/ממשקיות. בנוסף, יש חשיבות לצמצם עודפי האמוניה בכרס כדי להקטין את הפרשת תרכובות החנקן לסביבה.

קשר ביו שיעור האב"ח לפוריות: ירידת התפקוד הרבייתי בפרות גבוהות תנובה היא תופעה רב-גורמית. מעורבות בה השפעות ממשקיות, תזונתיות, פיזיולוגיות, בריאותיות, אקלימיות ועוד. מחקרים שנערכו בחו"ל הצביעו ברוב המקרים על מתאם שלילי בין ריכוז האוריאה בדם לבין פוריות, אבל הממצאים לא היו חד-משמעים. נטען שרמה גבוהה של אוריאה בדם עלולה לגרום למצב של תת-הרעלה ברירית הרחם, כך שקליטת העובר והתפתחותו התקינה נפגעות.

מטרות המחקר:
א – להגדיר גורמים שמשפיעים על שיעור האב"ח בתנאי הארץ, ולאמוד את השפעתם.
ב – לבחון קיום מתאם בין רמת האב"ח בעת ההזרעה לבין שיעור ההתעברות.

שיטות וחומרים: המחקר כלל שתי מערכות נתונים:
1) בדיקות אב"ח שנערכו במעבדה המרכזית לחלב (47,761=n).
2) בדיקות אב"ח לדוגמאות חלב שנלקחו מפרות ביום ההזרעה הראשונה (384=n). תוצאות ההזרעה התקבלו ממערכת ספר העדר.

תוצאות ודיון: הריכוז הממוצע של אב"ח היה 30.0 mg/dl וסטית התקן mg/dl 7.5 . ערכים אלה דומים לממצאים של מחקרים שנערכו בחו"ל, בפרות שקיבלו מזון כולי. האוריאה מהווה כ- 1% מסך החלבון בחלב. הגורמים שהשפיעו על ריכוז האב"ח (0.0001>P) היום: משק, רמת ייצור החלב, שיעור השומן בחלב, שיעור החלבון בחלב, ספירת תאים סומטים, מספר התחלובה, ימים בתחלובה, חודש בשנה, וחודש ההמלטה.
ברפת שבו ריכוז האב"ח הממוצע היה הנמוך ביותר, רמתו הייתה mg/dl 22.5 ואילו ברפת שבו ריכוז האב"ח הממוצע היה הגבוה ביותר, רמתו הייתה mg/dl 41.6 , פער של 85% . נמצא מתאם חיובי בין רמת ייצור החלב ושיעור השומן בחלב לבין ריכוז האב"ח, ומתאם שלילי בין שיעור החלבון בחלב וספירת התאים הסומטים לבין ריכוז האב"ח. אצל מבכירות ריכוז האב"ח היה נמוך יותר (mg/dl 29.4) מאשר אצל פרות בוגרות (30.4 mg/dl) לאחר ההמלטה קיימת ירידה ברמת האב"ח, אבל מהחודש הרביעי לתחלובה והילך ניכרת מגמת עקבית של עלייה בריכוזו. המלטות קיץ גורמות לירידה בריכוז האב"ח לעומת המלטות שמתרחשות בחודשים אחרים.
קשר בין רמת אוריאה בחלב בעת ההזרעה לבין התעברות: הניתוח כלל 207 תצפיות שנערכו בעונת סתיו/חורף. שיעור ההתעברות הממוצע היה .36.6% בדיקות האב"ח נערכו במעבדה לביוכימיה במכון הוטרינארי, על בסיס שיטה אנזימטית. ממוצע ריכוז האב"ח במערך זה של נתונים היה mg/dl .38.8 הגורמים שנכללו במודל הסטטיסטי במטרה להסביר את שיעור ההתעברות היו: סוג הרפת (קיבוץ/מושב), מספר התחלובה, ימים מההמלטה ורמת האב"ח (כמשתנה קטגוריאלי, לפי quartiles). נמצאה השפעה (P<0.05) של רמת האב"ח על שיעור ההתעברות בהזרעה הראשונה. התוצאות מוצגות בטבלה.

אחוז התעברות בהזרעה הראשונה (LSMeans) בריכוזי אב"ח שונים
ריכוז אב"ח (mg/dl) n אחוז התעברות LSMeans
עד 33.9 46 49.4
34.0 – 37.8 47 28.6
37.9 – 44.9 47 44.1
מעל 45.0 46 24.0
אצל פרות עם ריכוז אב"ח נמוך (עד mg/dl 33.9) שיעור ההתעברות היה גבוה (49.4%) ואילו ברמת האב"ח גבוהה מ- mg/dl 45.0 שיעור ההתעברות ירד ל- .24.0% ברמות ביניים של ריכוזי אב"ח, שיעורי ההתעברות קבלו ערכים ביניים. כאשר רמת האב"ח נכללה במודל כגורם רציף, המתאם עם שיעור ההתעברות היה שלילי (0.10>P) .

סיכום:
הוגדרו ואופיינו גורמים שמשפיעים על ריכוז האב"ח בתנאי הארץ.
נמצאה השפעה שלילית של רמת אב"ח גבוהה (מעל ל- mg/dl 45) על שיעור ההתעברות בהזרעה הראשונה.