up למעלה

איכות תחמיצים משקיים מחיטה שנקצרה בדרגות הבשלה שונות

תקציר לדו"ח מסכם לתכנית 421-0052-06

 

איכות תחמיצים משקיים מחיטה שנקצרה בדרגות הבשלה שונות

מוגש למועצה לחלב ע"י

צבי וינברג ויאירה חן, המעבדה לשימור מספוא ומוצרי לוואי, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן ורו סולומון, המחלקה לבקר לחלב, שה"ם, משרד החקלאות, בית דגן.

 

תקציר
תחמיצי החיטה מהווים את המזון הגס העיקרי במנה לחולבות בארץ ולכן יש לאיכותם חשיבות גדולה. מטרות המחקר הנוכחי כללו קבלת תמונת מצב של איכות השימור והאיכות התזונתית של תחמיצי חיטה משקיים בארץ. בנוסף, שמנו לנו למטרה לפתח משוואות ניבוי (משוואות רגרסיה) של נעכלות חומר יבש ודופן התא (NDF) כתלויים בהרכב הכימי של התחמיצים.
לצורך המחקר נאספו כ- 50 דוגמאות תחמיצי חיטה בשנה מאזורים שונים בארץ במשך 3 שנים. בזמן הדגימה נאספו מירב הנתונים האפשריים לגבי הזן, שלב ההבשלה בקציר, תוספים וכו'. הבדיקות כללו פרופיל תסיסה (ח' חלב וחש"ן), עמידות אירובית, הרכב כימי (אפר, חלבון כללי, מקטעי דופן תא) ונעכלות ח"י וד"ת בכרמ"ל. הניתוח הסטטיסטי ומדדי הרגרסיה התקבלו בעזרת תכנת SAS. לקביעת מהימנות המודלים (validation) שימשו כ- 10% מהדוגמאות שהוצאו ממאגר הנתונים ששימש לפיתוח המשוואות.
התוצאות מצביעות על רגישות תחמיצי החיטה לחשיפה לאוויר. לא נמצא קשר בין הטיפול בתוספים לבין היציבות האירובית של התחמיצים. מהניתוח הסטטיסטי עולה כי המרכיבים שמשפיעים הכי הרבה על נעכלות ח"י וד"ת כוללים תכולת אפר, חלבון כללי ו-NDF. כאשר נתוני הדוגמאות ששימשו לקביעת מהימנות המודלים הוזנו במשוואות הרגרסיה, כשני שליש מהדוגמאות הניבו תוצאות קרובות לאלה שהתקבלו בבדיקות המעבדתיות; בשליש מהדוגמאות ערכי הנעכלות של ח"י וד"ת החזויים מהמשוואות היו שונים מהערכים המעבדתיים ביותר מ- 5 יחידות אחוז.
לסיכום, המחקר שבוצע נותן תמונת מצב מהימנה על איכות תחמיצי החיטה המשקיים בישראל; משוואות הרגרסיה שפותחו נותנות קירוב סביר של נעכלות ח"י וד"ת לתוצאות המעבדתיות.