up למעלה

מחקרי צאן

השפעת צינון כבשים לבשר בעונה החמה על שיעור ההתעברות והוולדנות

עקת חימצון במהלך ההיריון והקשר שלה לחיוניות השגר הנולד ולבריאות האמהות

אפיון חלב צאן, עזים וכבשים במיכל החלב והקשרו באיכות החלב ומוצריו

ניטור שומני חלב בענף העיזים לתועלת מגדל העיזים, התעשיין והצרכן

ממשק גידול טליות תחלופה בתקופת הינקות, והרכב המנה בתקופה שלאחר הבגרות המינית והשפעתם על מיצוי פוטנציאל הייצור החלב שלהן כחיות בוגרות

הערכת תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה בהזרקה תת עורית לעיזים

בדיקת השפעת השימוש בתחמיץ תירס שהושקה במי קולחין מטוהרים על פרמטרים מקצועיים בכבשים לחלב

מניפולציות ממשקיות ותזונתיות, לשיפור ביצועי הגדילה של טלאי אסף בתנאי הקיץ הישראלי

בדיקות גנטיות לקביעת יחסי אבהות בין תיישים לעזים בעדר, על מנת לאפיין את תרומתם בפרמטרים שונים על מנת להגיע לשיפור ביצועי עדר העזים הישראלי

שילוב שלמון יפואי (Cephalaria Joppensis) מבוית כמספוא גס משופר במנת כבשים חולבות

נפיצות נשאות נוגדנים לנאוספורה קנינום וטוקסופלזמה גונדי בצאן

 

 

 

Accessibility
סגור